Forbruger
Land

LEDVANCE GmbH's garantibetingelser for LED-armaturer

for privatkunder

(Versionsdato: marts 2020)

TABEL 1: GARANTI FOR LED-ARMATURER FOR PRIVATKUNDER

GARANTIPERIODE GARANTITYPE GARANTEREDE PRODUKTER
(Produktfamilier)
10 år Delvis garanti
(begrænset til LED-modul og -driver)
• ENDURA® PRO
• ENDURA® STYLE mærket LEDVANCE
5 år Standardgaranti • 1906®
• ENDURA® CLASSIC
• ENDURA® FLOOD og ENDURA® GARDEN FLOOD med en nominel effekt på mere end 50 W
• ENDURA® STYLE mærket OSRAM
• LED CLICK WHITE
• LED COLOR WHITE
• LED FLAT
• LED RING
• LED SPOTLIGHT
• LUNIVE™
• ORBIS®
• PLANON™
3 år Standardgaranti • ENDURA® FLOOD og ENDURA® GARDEN FLOOD med en nominel effekt på 50 W eller derunder
• LED WORKLIGHT
• SENSOR CEILING
• SENSOR WALL
• SUBMARINE® LED
3 år Delvis garanti
(begrænset til LED-modul og -driver)
• CABINET LED
• LED BULKHEAD
• LED OFFICE LINE
• LED POWER BATTEN
• LED SWITCH BATTEN
• LED VALUE BATTEN
• LINEAR LED FLAT®
• LINEAR LED SLIM
• LINEAR LED TURN
• SUMARINE® INTEGRATED
• TUBEKIT LED®

TABEL 2: IKRAFTTRÆDEN OG GARANTIOMRÅDE

Disse garantibetingelser træder i kraft: 16. marts 2020
Garantiområde: Lande inden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), herunder Storbritannien (selv efter Storbritanniens udtræden af EU) samt følgende lande: Albanien, Bosnien-Hercegovina, Hviderusland, Kosovo, Moldova, Montenegro, Nordmakedonien, Rusland, Serbien, Schweiz, Tyrkiet og Ukraine

TABEL 3: PÅSTAND OM GARANTIKRAV

1) HVAD SKAL DER INDSENDES I TILFÆLDE AF EN GARANTISAG?

For at gøre krav på garantien skal garantimodtageren indsende følgende til LEDVANCE eller det respektive lokalt ansvarlige LEDVANCE-koncernselskab (LEDVANCE-selskab) før garantiperiodens udløb:

a) en klage, der som minimum indeholder følgende oplysninger:
– fornavn, efternavn og gyldig postadresse på garantimodtageren
– produktoplysninger om det garanterede produkt (herunder uden begrænsning: produktnavn, produktnummer (EAN)/produkt-id-kode (IC), købt mængde, reklameret mængde)
– årsag til klage

b) en kopi af den oprindelige faktura for det garanterede produkt.

Returnering af det defekte garanterede produkt efter anmodning:
Som udgangspunkt er det ikke nødvendigt at returnere det defekte garanterede produkt. Men i hver garantisag forbeholder det respektive lokalt ansvarlige LEDVANCE-selskab sig ret til at kræve returnering af det defekte garanterede produkt. I så tilfælde skal det defekte garanterede produkt returneres med posten i sin helhed, tilstrækkeligt frankeret og i brudsikker emballage.

2) HVEM SKAL MAN HENVENDE ET GARANTIKRAV TIL?

Behandling af garantikravet og tildeling af garantiydelsen i overensstemmelse med bestemmelserne i disse garantibetingelser foretages af det respektive lokalt ansvarlige LEDVANCE-selskab, som kan findes på landelisten under følgende link: www.ledvance.com/guarantee-country-list . Landet for garantisagen er det land i garantiområdet, hvor garantimodtageren har købt det garanterede produkt.

3) I HVILKEN FORM SKAL ET GARANTIKRAV GØRES GÆLDENDE?

Indsendelse skal foretages

a) skriftligt med posten, tilstrækkeligt frankeret, til det respektive lokalt ansvarlige LEDVANCE-selskab eller

b) – kun hvis et link til en onlineklageformular er angivet på landelisten på www.ledvance.com/guarantee-country-list for det pågældende land i garantisagen – via en sådan onlineklageformular.

Indsendelse på anden vis (fx via e-mail, telefon eller fax) er ikke mulig.

1. Anvendelsesområde, garant/garantimodtager

1,1. LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33, 85748 Garching bei München, Tyskland (herefter "LEDVANCE") giver hermed eksklusivt den garanti, der er specificeret i TABEL 1 for de garanterede produkter og garantiperioder, der er angivet deri.

1.2. Garantimodtagerne er udelukkende privatkunder, der har købt et garanteret produkt i henhold til TABEL 1 efter ikrafttrædelse i henhold til TABEL 2 og i den gyldige periode for disse garantibetingelser inden for garantiområdet i henhold til TABEL 2 (herefter "garantiområde"), forudsat at købet ikke er foretaget til kommercielle formål eller med henblik på selvstændig erhvervsaktivitet (fx kommerciel brug, kommercielt videresalg eller kommerciel installation hos tredjeparter).

1.3. Disse garantibetingelser gælder udelukkende og udtømmende for den garanti, der er anført i TABEL 1 fra ikrafttrædelsen af disse garantibetingelser og inden for garantiområdet i henhold til TABEL 2 . Alle andre gældende garantikrav vedrørende LEDVANCE-produkter, der er købt før ikrafttræden af disse garantibetingelser eller uden for garantiområdet, forbliver uændret, og den pågældende garantimodtager er fortsat berettiget til at gøre sådanne andre garantikrav gældende inden for den respektive garantiperiode i overensstemmelse med bestemmelserne i de respektive gældende garantibetingelser.

2. Garantiens genstand og forudsætninger

2.1. Der findes følgende garantityper:

a) Standardgaranti: I tilfælde af en standardgaranti i henhold til TABEL 1 garanterer LEDVANCE i overensstemmelse med bestemmelserne i disse garantibetingelser, at alle dele af det pågældende garanterede produkt – med forbehold for afsnit 2.2 – er fri for fabrikations- og materialefejl inden for den pågældende garantiperiode.

b) Delvis garanti: I tilfælde af en delvis garanti i henhold til TABEL 1 garanterer LEDVANCE i overensstemmelse med bestemmelserne i disse garantibetingelser, udelukkende at LED-modulet og -driveren i det pågældende garanterede produkt – med forbehold for afsnit 2.2 – er fri for fabrikations- og materialefejl inden for den pågældende garantiperiode.

2.2. Garantien gælder udelukkende for det originale garanterede produkt, der er leveret i den originale emballage, og det originale tilbehør, der medfølger i den originale emballage (hvor det er relevant). Garantien omfatter ikke brugte produkter, udskiftelige lyskilder (lamper) og eventuelle medfølgende batterier eller akkumulatorer (hvor det er relevant).

2.3. Et garantikrav er kun gyldigt, hvis det garanterede produkt til enhver tid er blevet anvendt i overensstemmelse med de tilladte specifikationer i henhold til produktets datablad og er blevet installeret, taget i brug og anvendt i overensstemmelse med installations- og betjeningsvejledningen.

2,4. Garantiperioden begynder på datoen for garantimodtagerens køb.

3. Undtagelser fra garantikrav

Garantikrav udelukkes herunder uden begrænsning i følgende tilfælde:

a) udelukkende ubetydelige og uvæsentlige skader eller fejl på det garanterede produkt (fx udfald af en enkelt ud af flere overflademonterede dioder eller LED-samlinger)

b) udløb af den normale levetid for det garanterede produkt, der er specificeret af producenten, inden for garantiperioden og/eller normal produktrelateret reduktion i den lysstrøm, som det garanterede produkt yder

c) normale produktrelaterede ændringer af det garanterede produkts lysfarve

d) normalt slitage af det garanterede produkt

e) forkert eller uhensigtsmæssig brug af det garanterede produkt

f) anvendelse af det garanterede produkt under utilstedelige eller upassende driftsforhold (fx overdreven luftfugtighed, varme, kulde eller støv, ætsende omgivelser, eller hvis et indendørs armatur på utilstedelig vis udsættes for direkte sollys)

g) skader eller fejl pga. mangelfuld kvalitet af forsyningsnetværket (fx spidsspænding eller over-/underspænding)

h) for så vidt at garantimodtageren eller en tredjepart har modificeret, repareret eller anvendt det garanterede produkt i kombination med produkter eller software, der tilhører garantimodtageren eller en tredjepart, uden forudgående udtrykkeligt skriftligt samtykke fra LEDVANCE

i) skader eller fejl forårsaget af garantimodtageren eller en tredjepart

j) force majeure-begivenheder uden for LEDVANCEs kontrol, som LEDVANCE ikke er ansvarlig for (fx naturkatastrofer).

4. Garantiydelse

4.1. Garantiydelsen tildeles til garantimodtageren som defineret i afsnit 1.2 i det omfang, at

a) en fabrikations- eller materialefejl som defineret i henholdsvis afsnit 2.1, stk. a, eller afsnit 2.1, stk. b, har fundet sted inden for garantiperioden og de øvrige krav, der forudsættes i henhold til afsnit 2, er opfyldt

b) der er ingen grund til udelukkelse i henhold til afsnit 3

c) garantimodtageren har på behørig vis gjort garantikravet gældende i overensstemmelse med TABEL 3 .

4.2. Garantiydelsen består udelukkende i levering af et erstatningsprodukt uden beregning i overensstemmelse med bestemmelserne i dette afsnit. 4. LEDVANCE forbeholder sig ret til at levere et andet tilsvarende erstatningsprodukt af samme type, hvis egenskaber, specifikationer og design kan adskille sig fra det garanterede produkt. Erstatningsproduktet vil udelukkende blive sendt inden for garantiområdet og som hovedregel, inden for en måned efter garantikravet er blevet fremsat på behørig vis.

4.3. Undtaget for garantikravet og garantiydelsen er herunder uden begrænsning følgende:

a) reparation af det garanterede produkt

b) en hel eller delvis refundering af eller en kreditnota for købsprisen

c) refundering af omkostningerne ved returnering af det defekte garanterede produkt i henhold til TABEL 3 ,

d) refundering af installations-, afmonterings-, transport-, vej-, arbejds- eller materialeomkostninger eller

e) andre krav for skader eller refundering af udgifter (fx for transport eller følgeskader).

4.4. LEDVANCE forbeholder sig ret til at undersøge gyldigheden af garantikravet i hver enkelt garantisag.

4.5. Behandling af garantikravet og tildeling af garantiydelsen i overensstemmelse med bestemmelserne i disse garantibetingelser foretages

– af LEDVANCE for garantisager i Tyskland og

– af det relevante lokalt ansvarlige LEDVANCE-koncernselskab i henhold til TABEL 3 (herefter "LEDVANCE-selskab") for garantisager i garantiområdet uden for Tyskland.

Landet for garantisagen er det land i garantiområdet, hvor garantimodtageren har købt det garanterede produkt.

4.6. Tildelingen af garantiydelsen udvider eller fornyr ikke den oprindelige garantiperiode.

5. Forbehold for lovfæstede krav

Garantimodtagerens lovfæstede krav og rettigheder i henhold til garanti og ifølge den tyske produktansvarslovgivning (ProdHaftG) er på ingen måde begrænset af disse garantibetingelser og den garanti, der gives deri. Disse lovfæstede krav og rettigheder gælder uafhængigt af og parallelt med disse garantibetingelser og garantikrav.

6. Gældende lov

Disse garantibetingelser er underlagt lovgivningen i Forbundsrepublikken Tyskland med udelukkelse af FN'S købelov (CISG) og bestemmelserne i international privatret. Anvendelsen af ufravigelige lovfæstede forbrugerbeskyttelsesbestemmelser i det land, hvor garantimodtageren har bopæl, forbliver dog upåvirket.

7. Ændring af garantibetingelserne

LEDVANCE forbeholder sig ret til til enhver tid at ændre disse garantibetingelser efter eget skøn med virkning for fremtiden. I dette tilfælde vil alle effektive garantikrav, der er baseret på denne nuværende version af garantibetingelserne, forblive upåvirkede, og den pågældende garantimodtager er fortsat berettiget til at gøre sådanne garantikrav gældende inden for den respektive garantiperiode i overensstemmelse med bestemmelserne i denne nuværende version af garantibetingelserne.

Del siden på sociale medier