Proffesionel
Land

Garantibetingelser for LEDVANCE GmbH for BIOLUX HCL-systemgarantien

for erhvervskunder

(Versionsdato: marts 2020)

TABEL 1: BIOLUX HCL-SYSTEMGARANTI FOR ERHVERVSKUNDER

GARANTIPERIODE GARANTERET SYSTEM
5 år
(ved en maksimal rotation af BIOLUX-HCL-STYREENHEDEN på 7.200 ° i alt pr. dag*)
BIOLUX HCL-system fra LEDVANCE, der udelukkende består af følgende indbyrdes forbundne BIOLUX HCL-systemkomponenter:

a) en BIOLUX HCL-STYREENHED og

b) op til 20 armaturer af typen
• BIOLUX HCL PANEL og/eller
• BIOLUX HCL DOWNLIGHT

* Forskellige forprogrammerede belysningsstemninger kan vælges ved at dreje BIOLUX HCL-KONTROLENHEDEN med uret eller mod uret i varierende grader. BIOLUX HCL-STYREENHEDEN kan drejes med uret eller mod uret med et maksimum på 7.200 ° (svarende til 20 komplette 360 ° rotationer) pr. dag i alt (ved sammenlægning af al brug).

TABEL 2: IKRAFTTRÆDEN OG GARANTIOMRÅDE

Disse garantibetingelser træder i kraft: 16. marts 2020
Garantiområde: Lande inden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), herunder Storbritannien (selv efter Storbritanniens udtræden af EU) samt følgende lande: Albanien, Bosnien-Hercegovina, Hviderusland, Kosovo, Moldova, Montenegro, Nordmakedonien, Rusland, Serbien, Schweiz, Tyrkiet og Ukraine

TABEL 3: PÅSTAND OM GARANTIKRAV

1. HVAD SKAL DER INDSENDES I TILFÆLDE AF EN GARANTISAG?

For at gøre krav på garantien skal garantimodtageren indsende følgende til LEDVANCE eller det respektive lokalt ansvarlige LEDVANCE-koncernselskab (LEDVANCE-selskab) før garantiperiodens udløb:

a) en klage der som minimum indeholder følgende oplysninger:
– fornavn, efternavn og gyldig postadresse på garantimodtageren
– for direkte kunder hos LEDVANCE også LEDVANCE-kundenummeret for garantimodtageren
– produktoplysninger om de(n) defekte systemkomponent(er) (herunder uden begrænsning: produktnavn, produktnummer (EAN)/produkt-id-kode (IC), købt mængde, reklameret mængde)
– årsag til klage

b) en kopi af den oprindelige faktura for de(n) defekte systemkomponent(er) eller – kun for direkte kunder hos LEDVANCE – en kopi af den oprindelige LEDVANCE-følgeseddel.

Det er ikke påkrævet at registrere det garanterede system eller systemkomponenterne.

Returnering af systemkomponenter og/eller levering af yderligere oplysninger/dokumenter efter anmodning:
Som udgangspunkt er det ikke nødvendigt at returnere systemkomponenter. Men i hver garantisag forbeholder det respektive lokalt ansvarlige LEDVANCE-selskab sig ret til at kræve
a) returnering af de defekte komponenter og/eller andre systemkomponenter og/eller
b) yderligere oplysninger (fx produktnavn, EAN/IC) og/eller dokumenter (fx en kopi af den oprindelige faktura) vedrørende henholdsvis de andre systemkomponenter eller det garanterede system.

I så fald skal de ønskede systemkomponenter returneres med posten i deres helhed, tilstrækkeligt frankeret og i brudsikker emballage, og/eller de yderligere oplysninger/dokumenter skal fremskaffes uden forsinkelse.

2) HVEM SKAL MAN HENVENDE ET GARANTIKRAV TIL?

Behandling af garantikravet og tildeling af garantiydelsen i overensstemmelse med bestemmelserne i disse garantibetingelser foretages af det respektive lokalt ansvarlige LEDVANCE-selskab, som kan findes på landelisten under følgende link: www.ledvance.com/guarantee-country-list . Landet for garantisagen er det land i garantiområdet, hvor garantimodtageren har købt det garanterede system.

3) I HVILKEN FORM SKAL ET GARANTIKRAV GØRES GÆLDENDE?

Indsendelse skal foretages

a) skriftligt med posten,tilstrækkeligt frankeret, til det respektive lokalt ansvarlige LEDVANCE-selskab


b) – kun hvis et link til en onlineklageformular er angivet på landelisten på www.ledvance.com/guarantee-country-list for det pågældende land i garantisagen – via en sådan onlineklageformular.

Indsendelse på anden vis (fx via e-mail, telefon eller fax) er ikke mulig.

1. Anvendelsesområde, garant/garantimodtager

1.1. LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33, 85748 Garching bei München, Tyskland (herefter"LEDVANCE) giver hermed eksklusivt den systemgaranti, der er specificeret i TABEL 1 for det garanterede system og den garantiperiode, der er angivet deri.

1.2. Garantimodtagerne er udelukkende erhvervskunder i henhold til § 14 i den tyske civile retsplejelov (BGB), som har købt et garanteret system i henhold til TABEL 1 efter ikrafttrædelse i henhold til TABEL 2 og i den gyldige periode for disse garantibetingelser inden for garantiområdet i henhold til TABEL 2 (herefter"garantiområde"), forudsat at købet er foretaget til kommercielle formål eller med henblik på selvstændig erhvervsaktivitet (fx kommerciel brug, kommercielt videresalg eller kommerciel installation hos tredjeparter). En garantisag vedrørende den samme systemkomponent kan dog kun gøres gældende én gang af én garantimodtager og ikke flere gange af forskellige garantimodtagere i salgskæden.

1.3. Disse garantibetingelser gælder udelukkende og udtømmende for den systemgaranti, der er anført i TABEL 1 fra ikrafttrædelsen af disse garantibetingelser og inden for garantiområdet i henhold til TABEL 2 . Alle andre gældende garantikrav vedrørende LEDVANCE-produkter forbliver uændrede, og den pågældende garantimodtager er berettiget til at gøre sådanne andre garantikrav gældende inden for den respektive garantiperiode i overensstemmelse med bestemmelserne i de respektive gældende garantibetingelser.

2. Garantiens genstand

2.1. Genstanden for systemgarantien er hele det garanterede system, der udelukkende består af de indbyrdes forbundne systemkomponenter i henhold til TABEL 1 herunder indbygget eller leveret firmware/software og eventuelle korrekt installerede programrettelser, fejlrettelser, opdateringer og/eller opgraderinger heraf.

2.2. Systemgarantien og garantikrav omfatter ikke enheder, produkter, firmware, software eller mobilapps fra LEDVANCE, garantimodtageren eller en tredjepart, der ikke er systemkomponenter i henhold til TABEL 1 og/eller ikke er genstand for systemgarantien i henhold til afsnit 2.1 (herefter samlet benævnt "ikke-systemgarantiprodukter"). LEDVANCE påtager sig intet ansvar eller forpligtelse og giver ikke garanti for ikke-systemgarantiprodukter fra garantimodtageren eller en tredjepart, garantimodtagerens eller en tredjeparts brug af disse eller eventuelle deraf følgende afbrydelser, skader eller fejl (fx virusser eller anden skadelig software).

2.3. Systemgarantien gælder udelukkende for de originale systemkomponenter, der er leveret i den originale emballage, og det originale tilbehør, der medfølger i den originale emballage (hvor det er relevant). Systemgarantien omfatter ikke brugte produkter, udskiftelige lyskilder (lamper) og eventuelle medfølgende batterier eller akkumulatorer (hvor det er relevant).

2.4. BIOLUX-appen er påkrævet og tilladt til ibrugtagning og opsætning af det garanterede system. Brug af BIOLUX-appen er eksklusivt underlagt brugsvilkårene for BIOLUX-appen, som vises under installation af appen, og som er tilgængelige i appen. BIOLUX-appen samt eventuelle afbrydelser, skader eller fejl, der måtte opstå som følge af brug af BIOLUX-appen eller en overtrædelse af brugsvilkårene for BIOLUX-appen, er ikke omfattet af den aktuelle systemgaranti og garantikrav.

3. Garantiens forudsætninger

3.1. Med forbehold for at

a) systemkomponenterne er blevet betjent kontinuerligt som et helt garanteret system i henhold til afsnit 2.1 i hele garantiperioden

b) den maksimale rotationsgrad i henhold til TABEL 1 ikke er overskredet,
garanterer LEDVANCE i overensstemmelse med bestemmelserne i disse garantibetingelser inden for rammerne af en systemgaranti, at det garanterede system er fri for fabrikations- og materialefejl inden for garantiperioden.

3.2. Garantikrav, der baseres på denne systemgaranti, er ugyldige, hvis de enkelte systemkomponenter betjenes, permanent eller midlertidigt, i garantiperioden

a) som et enkelt isoleret produkt uden for et garanteret system

b) i kombination eller sammen med et ikke-systemgarantiprodukt i henhold til afsnit 2.2 (med undtagelse af BIOLUX-appen).
Ovennævnte gælder også, hvis ikke-systemgarantiproduktet er et LEDVANCE-produkt. Eventuelle eksisterende separate individuelle garantier for LEDVANCE for sådanne ikke-systemgarantiprodukter fra LEDVANCE forbliver uændrede.

3.3. Et garantikrav er kun gyldigt, hvis det garanterede system til enhver tid er blevet anvendt i overensstemmelse med de tilladte specifikationer i henhold til produktets datablad og er blevet installeret, taget i brug og anvendt i overensstemmelse med installations- og betjeningsvejledningen.

3.4. Garantiperioden begynder på datoen for garantimodtagerens køb. Hvis de individuelle systemkomponenter er købt på forskellige datoer, har systemkomponenten med den tidligste købsdato gyldighed for garantiperiodens begyndelse.

4. Undtagelser fra garantikrav

Garantikrav udelukkes herunder uden begrænsning i følgende tilfælde:

a) udelukkende ubetydelige og uvæsentlige skader eller fejl på det garanterede system eller en systemkomponent (fx udfald af en enkelt ud af flere overflademonterede dioder eller LED-samlinger)

b) udløb af den normale levetid for en systemkomponent som specificeret af producenten inden for garantiperioden og/eller normal produktrelateret reduktion i den lysstrøm, som en systemkomponent yder, inden for producentens specifikationer (herunder uden begrænsning specifikationer for levetiden med L- og/eller B-værdi, fx "L70/B20")

c) normale produktrelaterede ændringer af en systemkomponents lysfarve

d) naturlig slid på det garanterede system eller en systemkomponent

e) forkert eller uhensigtsmæssig brug af det garanterede system eller en systemkomponent

f) anvendelse af det garanterede system eller en systemkomponent under utilstedelige eller upassende driftsforhold (fx overdreven luftfugtighed, varme, kulde eller støv, ætsende omgivelser, eller hvis et indendørs armatur på utilstedelig vis udsættes for direkte sollys)

g) skader eller fejl som følge af overskridelse af tilladte temperaturgrænser, skiftecyklusser eller spændingsværdier eller pga. manglende kvalitet af forsyningsnetværket (fx spidsspænding eller over-/underspænding)

h) for så vidt at garantimodtageren eller en tredjepart har modificeret eller repareret det garanterede system eller en systemkomponent uden forudgående udtrykkeligt skriftligt samtykke fra LEDVANCE

i) skader eller fejl forårsaget af garantimodtageren eller en tredjepart

j) force majeure-begivenheder uden for LEDVANCEs kontrol, som LEDVANCE ikke er ansvarlig for (fx naturkatastrofer).

5. Garantiydelse

5.1. Garantiydelsen tildeles til garantimodtageren som defineret i afsnit 1.2 i det omfang, at

a) en fabrikations- eller materialefejl som defineret i henholdsvis afsnit 3.1 har fundet sted inden for garantiperioden og de øvrige krav, der forudsættes i henhold til afsnit 2 og afsnit 3, er opfyldt

b) der er ingen grund til udelukkelse i henhold til afsnit 4

c) garantimodtageren har på behørig vis gjort garantikravet gældende i overensstemmelse med TABEL 3 .

5.2. Garantiydelsen består udelukkende og som LEDVANCEs eneste mulighed i

a) levering af et erstatningsprodukt uden beregning i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit 5.3

b) – kun hvis garantimodtageren er direkte kunde hos LEDVANCE – en kreditnota for købsprisen på garantimodtagerens kundekonto.

Garantiydelsen tildeles kun for de(n) pågældende defekte individuelle systemkomponent(er) og ikke for det hele garanterede system. En direkte kunde hos LEDVANCE er en kunde, der har købt det garanterede system direkte fra LEDVANCE eller et LEDVANCE-selskab med registreret adresse i garantiområdet (og ikke fra en forhandler eller anden tredjepart).

5.3. I tilfælde af erstatningslevering forbeholder LEDVANCE sig ret til at levere et andet tilsvarende erstatningsprodukt af samme type, hvis egenskaber, specifikationer og design kan adskille sig fra den pågældende systemkomponent. Erstatningsproduktet vil udelukkende blive sendt inden for garantiområdet.

5.4. Undtaget for garantikravet og garantiydelsen er herunder uden begrænsning følgende:

a) reparation af det garanterede system eller individuelle systemkomponenter

b) refundering af omkostningerne ved returnering af systemkomponenter i henhold til TABEL 3 ,

c) refundering af installations-, afmonterings-, transport-, vej-, arbejds-, planlægnings-, projektledelses- eller materialeomkostninger eller omkostninger i forbindelse med fejllokalisering

d) andre krav for skader eller refundering af udgifter (fx for transport eller følgeskader eller indtjeningstab).

5.5. LEDVANCE forbeholder sig ret til at undersøge gyldigheden af garantikravet i hver enkelt garantisag.

5.6. Behandling af garantikravet og tildeling af garantiydelsen i overensstemmelse med bestemmelserne i disse garantibetingelser foretages

– af LEDVANCE for garantisager i Tyskland og

– af det relevante lokalt ansvarlige LEDVANCE-koncernselskab i henhold til TABEL 3 (herefter "LEDVANCE-selskab") for garantisager i garantiområdet uden for Tyskland.

Landet for garantisagen er det land i garantiområdet, hvor garantimodtageren har købt det garanterede system.

5.7. Som hovedregel modtager garantimodtageren normalt garantiydelsen, inden for en måned efter garantikravet er blevet fremsat på behørig vis.

5.8. Tildelingen af garantiydelsen udvider eller fornyr ikke den oprindelige garantiperiode.

6. Forbehold for lovfæstede krav

Garantimodtagerens lovfæstede krav og rettigheder i henhold til garantien og ifølge den tyske produktansvarslovgivning (ProdHaftG) er på ingen måde begrænset af disse garantibetingelser og den systemgaranti, der gives deri. Disse lovfæstede krav og rettigheder gælder uafhængigt af og parallelt med disse garantibetingelser og garantikrav.

7. Gældende lov, værneting

7.1. Disse garantibetingelser er udelukkende underlagt lovgivningen i Forbundsrepublikken Tyskland med udelukkelse af FN'S købelov (CISG) og bestemmelserne i international privatret.

7.2. I det omfang garantimodtageren er en handlende, en juridisk person i henhold til offentlig ret eller en særlig fond i henhold til offentlig ret, er det eksklusive værneting for alle tvister, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med disse garantibetingelser, München, Tyskland. Obligatoriske lovbestemmelser vedrørende eksklusive værneting forbliver uændrede.

8. Ændring af garantibetingelserne

LEDVANCE forbeholder sig ret til til enhver tid at ændre disse garantibetingelser efter eget skøn med virkning for fremtiden. I dette tilfælde vil alle effektive garantikrav, der er baseret på denne nuværende version af garantibetingelserne, forblive upåvirkede, og den pågældende garantimodtager er fortsat berettiget til at gøre sådanne garantikrav gældende inden for den respektive garantiperiode i overensstemmelse med bestemmelserne i denne nuværende version af garantibetingelserne.

Del siden på sociale medier