Proffesionel
Land

Garantibetingelser for LEDVANCE A/S’s for LED-bånd og LED-drivere

for erhvervskunder

(Versionsdato: marts 2020)

TABEL 1A: GARANTI FOR LED-BÅND FOR ERHVERVSKUNDER

GARANTIPERIODE GARANTEREDE PRODUKTER
5 år
(ved en maksimal brændetid på 4.000 timer om året)
alle LED-strips af "Superior Class"
3 år
(ved en maksimal brændetid på 4.000 timer om året)
alle LED-Strips af "Performance Class"

TABEL 1B: GARANTI FOR LED-DRIVERE FOR ERHVERVSKUNDER

GARANTIPERIODE GARANTEREDE PRODUKTER
5 år
(ved en maksimal brændetid på 4.000 timer om året og maks. 10 skiftecyklusser pr. dag)
• DR DIM-PFM-x1)/220-240/24/P
• DR PFM-x1)/220-240/24/P
• DR PC-PFM-x1)/220-240/x2)
• DR DS-PFM-x1)/220-240/x2)
3 år
(ved en maksimal brændetid på 4.000 timer om året og maks. 10 skiftecyklusser pr. dag)
• DR-VAL-x1)/220-240/x2)
• DR-VAL-x1)/220-240/24

1) Nominel effekt (inkluderer alle værdier) 2) Udgangsstrøm (inkluderer alle værdier)

TABEL 2: IKRAFTTRÆDEN OG GARANTIOMRÅDE

Disse garantibetingelser træder i kraft: 16. marts 2020
Garantiområde: Lande inden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), herunder Storbritannien (selv efter Storbritanniens udtræden af EU) samt følgende lande: Albanien, Bosnien-Hercegovina, Hviderusland, Kosovo, Moldova, Montenegro, Nordmakedonien, Rusland, Serbien, Schweiz, Tyrkiet og Ukraine

TABEL 3: PÅSTAND OM GARANTIKRAV

1. HVAD SKAL DER INDSENDES I TILFÆLDE AF EN GARANTISAG?

For at gøre krav på garantien skal garantimodtageren indsende følgende til LEDVANCE eller det respektive lokalt ansvarlige LEDVANCE-koncernselskab (LEDVANCE-selskab) før garantiperiodens udløb:

a) en klage der som minimum indeholder følgende oplysninger:
– fornavn, efternavn og gyldig postadresse på garantimodtageren
– for direkte kunder hos LEDVANCE også LEDVANCE-kundenummeret for garantimodtageren
– produktoplysninger om det garanterede produkt (herunder uden begrænsning: produktnavn, produktnummer (EAN)/produkt-id-kode (IC), købt mængde, reklameret mængde)
– årsag til klage

b) en kopi af den oprindelige faktura for det garanterede produkt eller – kun for direkte kunder hos LEDVANCE – en kopi af den oprindelige LEDVANCE-følgeseddel.

Det er ikke påkrævet at registrere det garanterede produkt.

Returnering af det defekte garanterede produkt efter anmodning:
Som udgangspunkt er det ikke nødvendigt at returnere det defekte garanterede produkt. Men i hver garantisag forbeholder det respektive lokalt ansvarlige LEDVANCE-selskab sig ret til at kræve returnering af det defekte garanterede produkt. I så tilfælde skal det defekte garanterede produkt returneres med posten i sin helhed, tilstrækkeligt frankeret og i brudsikker emballage.

2) HVEM SKAL MAN HENVENDE ET GARANTIKRAV TIL?

Behandling af garantikravet og tildeling af garantiydelsen i overensstemmelse med bestemmelserne i disse garantibetingelser foretages af det respektive lokalt ansvarlige LEDVANCE-selskab,som kan findes på landelisten under følgende link: www.ledvance.com/guarantee-country-list . Landet for garantisagen er det land i garantiområdet, hvor garantimodtageren har købt det garanterede produkt.

3) I HVILKEN FORM SKAL ET GARANTIKRAV GØRES GÆLDENDE?

Indsendelse skal foretages

a) skriftligt med posten, tilstrækkeligt frankeret, til det respektive lokalt ansvarlige LEDVANCE-selskab

b) – kun hvis et link til en onlineklageformular er angivet på landelisten på www.ledvance.com/guarantee-country-list for det pågældende land i garantisagen – via en sådan onlineklageformular.

Indsendelse på anden vis (fx via e-mail, telefon eller fax) er ikke mulig.

1. Anvendelsesområde, garant/garantimodtager

1.1. LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33, 85748 Garching bei München, Tyskland (herefter "LEDVANCE") giver hermed eksklusivt den garanti, der er specificeret i TABEL 1A/B for de garanterede produkter og garantiperioder, der er angivet deri.

1.2. Garantimodtagerne er udelukkende erhvervskunder i henhold til § 14 i den tyske civile retsplejelov (BGB), som har købt et garanteret produkt i henhold til TABEL 1A/B efter ikrafttrædelse i henhold til TABEL 2 og i den gyldige periode for disse garantibetingelser inden for garantiområdet i henhold til TABEL 2 (herefter "garantiområde"), forudsat at købet er foretaget til kommercielle formål eller med henblik på selvstændig erhvervsaktivitet (fx kommerciel brug, kommercielt videresalg eller kommerciel installation hos tredjeparter). En garantisag vedrørende det samme garanterede produkt kan dog kun gøres gældende én gang af én garantimodtager og ikke flere gange af forskellige garantimodtagere i salgskæden.

1.3. Disse garantibetingelser gælder udelukkende og udtømmende for den garanti, der er anført i TABEL 1A/B fra ikrafttrædelsen af disse garantibetingelser og inden for garantiområdet i henhold til TABEL 2 . Alle andre gældende garantikrav vedrørende LEDVANCE-produkter, der er købt før ikrafttræden af disse garantibetingelser eller uden for garantiområdet, forbliver uændret, og den pågældende garantimodtager er fortsat berettiget til at gøre sådanne andre garantikrav gældende inden for den respektive garantiperiode i overensstemmelse med bestemmelserne i de respektive gældende garantibetingelser.

2. Garantiens genstand og forudsætninger

2.1. Med forbehold for at

a) den maksimale brændetid i henhold til TABEL 1A/B ikke er overskredet,

b) – for garanterede produkter i henhold til TABEL 1B (LED-drivere) – de maksimale skiftecyklusser derudover i henhold til TABEL 1B ikke er overskredet,

garanterer LEDVANCE i overensstemmelse med bestemmelserne i disse garantibetingelser, at det pågældende garanterede produkt – med forbehold for afsnit 2.2 – er fri for fabrikations- og materialefejl inden for den pågældende garantiperiode.

2.2. Garantien gælder udelukkende for det originale garanterede produkt, der er leveret i den originale emballage, og det originale tilbehør, der medfølger i den originale emballage (hvor det er relevant). Garantien omfatter ikke brugte produkter og eventuelle medfølgende batterier eller akkumulatorer (hvor det er relevant).

2.3. Et garantikrav er kun gyldigt, hvis det garanterede produkt til enhver tid er blevet anvendt i overensstemmelse med de tilladte specifikationer i henhold til produktets datablad og er blevet installeret, taget i brug og anvendt i overensstemmelse med installations- og betjeningsvejledningen.

2.4. Garantiperioden begynder på datoen for garantimodtagerens køb.

3. Undtagelser fra garantikrav

Garantikrav udelukkes herunder uden begrænsning i følgende tilfælde:

a) udelukkende ubetydelige og uvæsentlige skader eller fejl på det garanterede produkt (fx udfald af en enkelt ud af flere overflademonterede dioder eller LED-samlinger)

b) udløb af den normale levetid for det garanterede produkt som specificeret af producenten inden for garantiperioden og/eller normal produktrelateret reduktion i den lysstrøm, som det garanterede produkt yder, inden for producentens specifikationer (herunder uden begrænsning specifikationer for levetiden med L- og/eller B-værdi, fx "L70/B20")

c) normale produktrelaterede ændringer af det garanterede produkts lysfarve

d) normalt slitage af det garanterede produkt

e) forkert eller uhensigtsmæssig brug af det garanterede produkt

f) anvendelse af det garanterede produkt under utilstedelige eller upassende driftsforhold (fx overdreven luftfugtighed, varme, kulde eller støv, ætsende omgivelser, eller hvis et indendørs armatur på utilstedelig vis udsættes for direkte sollys)

g) skader eller fejl som følge af overskridelse af tilladte temperaturgrænser, skiftecyklusser eller spændingsværdier eller pga. manglende kvalitet af forsyningsnetværket (fx spidsspænding eller over-/underspænding)

h) for så vidt at garantimodtageren eller en tredjepart har modificeret, repareret eller anvendt det garanterede produkt i kombination med produkter eller software, der tilhører garantimodtageren eller en tredjepart, uden forudgående udtrykkeligt skriftligt samtykke fra LEDVANCE

i) skader eller fejl forårsaget af garantimodtageren eller en tredjepart

j) force majeure-begivenheder uden for LEDVANCEs kontrol, som LEDVANCE ikke er ansvarlig for (fx naturkatastrofer).

4. Garantiydelse

4.1. Garantiydelsen tildeles til garantimodtageren som defineret i afsnit 1.2 i det omfang, at

a) en fabrikations- eller materialefejl som defineret i henholdsvis afsnit 2.1 har fundet sted inden for garantiperioden og de øvrige krav, der forudsættes i henhold til afsnit 2, er opfyldt

b) der er ingen grund til udelukkelse i henhold til afsnit 3

c) garantimodtageren har på behørig vis gjort garantikravet gældende i overensstemmelse med TABEL 3 .

4.2. Garantiydelsen består udelukkende og som LEDVANCEs eneste mulighed i

a) levering af et erstatningsprodukt uden beregning i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit 4.3 eller

b) – kun hvis garantimodtageren er direkte kunde hos LEDVANCE – en kreditnota for købsprisen på garantimodtagerens kundekonto.

En direkte kunde hos LEDVANCE er en kunde, der har købt det garanterede produkt direkte fra LEDVANCE eller et LEDVANCE-selskab med registreret adresse i garantiområdet (og ikke fra en forhandler eller anden tredjepart).

4.3. I tilfælde af erstatningslevering forbeholder LEDVANCE sig ret til at levere et andet tilsvarende erstatningsprodukt af samme type, hvis egenskaber, specifikationer og design kan adskille sig fra det garanterede produkt. Erstatningsproduktet vil udelukkende blive sendt inden for garantiområdet.

4.4. Undtaget for garantikravet og garantiydelsen er herunder uden begrænsning følgende:

a) reparation af det garanterede produkt

b) refundering af omkostningerne ved returnering af det defekte garanterede produkt i henhold til TABEL 3 ,

c) refundering af installations-, afmonterings-, transport-, vej-, arbejds-, planlægnings-, projektledelses- eller materialeomkostninger eller omkostninger i forbindelse med fejllokalisering

d) andre krav for skader eller refundering af udgifter (fx for transport eller følgeskader eller indtjeningstab).

4.5. LEDVANCE forbeholder sig ret til at undersøge gyldigheden af garantikravet i hver enkelt garantisag.

4.6. Behandling af garantikravet og tildeling af garantiydelsen i overensstemmelse med bestemmelserne i disse garantibetingelser foretages

– af LEDVANCE for garantisager i Tyskland og

– af det relevante lokalt ansvarlige LEDVANCE-koncernselskab i henhold til TABEL 3 (herefter "LEDVANCE-selskab") for garantisager i garantiområdet uden for Tyskland.

Landet for garantisagen er det land i garantiområdet, hvor garantimodtageren har købt det garanterede produkt.

4.7. Som hovedregel modtager garantimodtageren normalt garantiydelsen, inden for en måned efter garantikravet er blevet fremsat på behørig vis.

4.8. Tildelingen af garantiydelsen udvider eller fornyr ikke den oprindelige garantiperiode.

5. Forbehold for lovfæstede krav

Garantimodtagerens lovfæstede krav og rettigheder i henhold til garanti og ifølge den tyske produktansvarslovgivning (ProdHaftG) er på ingen måde begrænset af disse garantibetingelser og den garanti, der gives deri. Disse lovfæstede krav og rettigheder gælder uafhængigt af og parallelt med disse garantibetingelser og garantikrav.

6. Gældende lov, værneting

6.1. Disse garantibetingelser er udelukkende underlagt lovgivningen i Forbundsrepublikken Tyskland med udelukkelse af FN'S købelov (CISG) og bestemmelserne i international privatret.

6.2. I det omfang garantimodtageren er en handlende, en juridisk person i henhold til offentlig ret eller en særlig fond i henhold til offentlig ret, er det eksklusive værneting for alle tvister, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med disse garantibetingelser, München, Tyskland. Obligatoriske lovbestemmelser vedrørende eksklusive værneting forbliver uændrede.

7. Ændring af garantibetingelserne

LEDVANCE forbeholder sig ret til til enhver tid at ændre disse garantibetingelser efter eget skøn med virkning for fremtiden. I dette tilfælde vil alle effektive garantikrav, der er baseret på denne nuværende version af garantibetingelserne, forblive upåvirkede, og den pågældende garantimodtager er fortsat berettiget til at gøre sådanne garantikrav gældende inden for den respektive garantiperiode i overensstemmelse med bestemmelserne i denne nuværende version af garantibetingelserne.

Del siden på sociale medier